10

afzoni4

این محصول نوعی افزودنی زود سخت شونده وزودگیر کننده است وبه منظور تسریع درگیرش اولیه ونهایی شاتکریت تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول همچنین موجب کاهش برگشت مواد میشود.