10

مواد افزودنی حباب‌زا در بتن سبب تولید حباب‌های ریز هوا در داخل بتن و بین سنگ دانه‌ها می‌شود. هدف اصلی استفاده از مواد حباب‌زا ایجاد عمدی این حباب‌ها در بتن است. افزودني‌هاي هوازا به دلايل زير در بتن به کار مي‌روند:
• بهبود دوام بتن سخت‌شده به ويژه در برابر چرخه‌هاي يخ‌زدن و آب‌شدن
• بهبود ويژگي‌هاي بتن تازه به ويژه کارآيي (کارپذيري) و قوام
هر چند دليل اصلي کاربرد افزودني هوازا بهبود پايايي در برابر چرخه‌هاي يخ‌زدن و آب‌شدن است ولي اين افزودني ساير ويژگي‌هاي بتن را نيز به اندازه‌اي بهبود مي‌بخشد که کاربرد آن در مناطق معتدل و گرم (بدون خطر يخبندان) را با رشد روزافزون روبرو کرده است.