02

این شرکت  با اتکا به ارزشهاي والاي انسانی در راستاي ارائه خدمات خود و دستیابی به کمال در کیفیت و تأمین رضایت کارفرمایان، اعتقاد راسخ به انجام موارد ذیل را داشته و خود را ملزم به اعمال آنها در پروژه ها می نماید:

  • کسب رضایت شناسایی و درك صحیح نیازها و انتظارات کارفرمایان
  • بهبود مستمر کیفیت خدمات
  • انجام به موقع تعهدات
  • رعایت اخلاق حرفه اي و پایبندي به تعهدات
  • بهبود مستمر فرآیندها از طریق استفاده از راههاي جدید و بکارگیري دانش نوین و استانداردهاي فنی و مهندسی

به کارگیري نیروي انسانی متخصص، کارآمد و متعهد همراه با اعتلاي دانش و ارتقاء سطح علمی آنها

توجه و ایجاد فضاي مناسب به منظور مشارکت فکري کارکنان