10

ravan1

روان‌ کننده بتن، میزان آب مورد نیاز برای اختلاط  بتن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. نحوه عملکردروان کننده بتن به این صورت است که با جایگیری بر روی ذره های سیمان و بوجود آوردن نیروی دافعه میان این ذره ها باعث روانی بتن می شود.