10

chasbboton-15

زودگیرکننده های بتن، موادی هستند که باعث افزایش سرعت آب‌گیری در بتن می‌شوند و بتن زودتر به مقاومت می‌رسد.
دیر گیر کننده بتن، پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تأخیر در زمان گیرش می شود و سرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند. استفاده از دیرگیر کننده بتن امکان ساخت بتن های حجیم را میسر می سازد.