10

super3

سوپر فوق روان کننده ها از فراوری رزین پلی کربوکسیلات تولید می شوند. این محصولات برای افزایش روانی و مقاومتهای اولیه و نهایی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

محصولات

iconpdf

سوپر فوق روان کننده بتن(Fluid IR HP2)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب(Optima 250)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب (Optima 270)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده بر پایه پلی فسفونات جهت تولید بتن با حفظ اسلامپ بسیار بالا (Optima 100)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده ممتاز با خاصیت حفظ اسلامپ(Optima 270R)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ بالا(Optima 272)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده ممتاز با حفظ خاصیت اسلامپ(Optima 277)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده، کاهنده ممتاز آب با خاصیت حفظ اسلامپ(BR 110 S)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا(Optima IR 235)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب برای بتنهای با کارایی بالا(Optima 280)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب مخصوص قطعات پیش ساخته(Premia 196)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب مخصوص قطعات پیش ساخته با مقاومت بالا(Premia 199)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب جهت تولید قطعات پیش ساخته(Premia 200)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب برای تولید قطعات پیش ساخته(Optima 280C)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده برای بتن ریزی های حجیم(BR 100 HP2)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده برای بتن ریزی های حجیم(BR 100 HP3)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده برای تولید بتن خود متراکم(BR 118 S)

iconpdf

سوپر فوق روان کننده برای تولید بتن خود متراکم(BR 128 S)