10

از مهمترین بخشهای ساختمان که در معرض نشت آب  قرار دارد، درزه های اجرایی می باشند. لذا به منظور مقابله با نشت آب به داخل پرژه آببندی این مناطق لازم و ضرروی می باشد. بدین منظور با استفاده از محصولهای مختلف واتراستاپ و شیلنگ تزریق می¬توان آببندی درزه های اجرایی و درزه های سرد را تضمین نمود.