10

chasbboton-15 چسب بتن پلیمری است که از رزین های مصنوعی ساخته شده است و به آسانی با آب و سیمان بتن ، واکنش نشان می دهد که این امر موجب افزایش مقاومت کششی ، خمشی و همچنین دوام بتن می شود. البته مهمترین خاصیت  چسب بتن افزایش چسبنـدگی است . این افزودنی با ملات ، مخلوط یکنواخت و همگنی تشکیل می دهد و ضمن آنکه مانــع تراوش آب و تفکیک دانــه های ریز و درشت می شــود میـزان چسبندگی بتن تازه را با بتن قدیمی افزایش می دهد.